همه افتخارات


صفحه همه افتخارات

افتخارات سلام

۲

رتبه های زیر ۱۰

۷

رتبه های زیر ۱۰۰

۷۰

رتبه های زیر ۱۰۰۰

۳

مدال المپیاد جهانی

۹

مقام المپیاد کشوری

۲۶۰

قبولی دانشگاه دولتی

افتخارات کنکور

مشاهده همه
افتخارات و برنامه های سلام دیباجی، در یک نگاه

افتخارات و برنامه های سلام دیباجی، در یک نگاه


رتبه

رشته

سال

افتخارات پژوهشی

مشاهده همه
افتخارات و برنامه های سلام دیباجی، در یک نگاه

افتخارات و برنامه های سلام دیباجی، در یک نگاه


رتبه

مکان برگزاری

سال

افتخارات المپیاد

مشاهده همه
افتخارات و برنامه های سلام دیباجی، در یک نگاه

افتخارات و برنامه های سلام دیباجی، در یک نگاه


رتبه

رشته

سال

افتخارات فرهنگی ورزشی

مشاهده همه
افتخارات و برنامه های سلام دیباجی، در یک نگاه

افتخارات و برنامه های سلام دیباجی، در یک نگاه


رتبه

رشته ورزشی

سال

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران


رتبه

رشته ورزشی

سال