کادر آموزشی و اجرایی


متشکل از اساتید با تجربه

کادر آموزشی و اجرایی

کادر آموزشی

فرهاد فرزامی

فرهاد فرزامی

دبیر هندسه دهم

محمدمهدی سیدطبائی

محمدمهدی سیدطبائی

دبیر شیمی دوازدهم

مسلم میرزایی

مسلم میرزایی

دبیر شیمی یازدهم

شهرام میررضوی

شهرام میررضوی

دبیر فیزیک یازدهم

مجید سرودی

مجید سرودی

دبیر زیست شناسی دوازدهم

محمدتقی نمازی

محمدتقی نمازی

دبیر ریاضی تجربی و هندسه پایه و دوازدهم

بهزاد احمدی

بهزاد احمدی

دبیر عربی دوازدهم

سید مهدی شریفی

سید مهدی شریفی

دبیر زبان انگلیسی پایه دهم

داوود نامور

داوود نامور

دبیر دین و زندگی پایه دهم

حمیدرضا زارعی

حمیدرضا زارعی

دبیر ریاضی دهم

عبدالرسول خلفی

عبدالرسول خلفی

دبیر زیست دهم

آقای تفرشی

آقای تفرشی

دبیر حسابان پایه و دوازدهم

سجاد گرجاسبی

سجاد گرجاسبی

دبیر عربی دهم

پیمان گلشنی

پیمان گلشنی

دبیر فیزیک یازدهم

صالح اکبرآبادی

صالح اکبرآبادی

دبیر شیمی پایه دهم

رضا نوری

رضا نوری

دبیر فیزیک پایه دهم

علیرضا فرخی

علیرضا فرخی

دبیر ریاضی – پایه دهم

آقای حقیقت

آقای حقیقت

دبیر ریاضیات گسسته – پایه دوازدهم دبیر آمار و احتمال – پایه یازدهم

آقای صابری

آقای صابری

دبیر فیزیک – پایه دوازدهم رشته تجربی

آقای صدفی

آقای صدفی

دبیر زیست شناسی – پایه یازدهم

آقای دولتی

آقای دولتی

دبیر دین و زندگی- پایه یازدهم و دوازدهم

آقای سلطانی

آقای سلطانی

دبیر ادبیات – پایه دهم و یازدهم

آقای متش

آقای متش

دبیر حسابان- پایه دوازدهم

کادر اجرایی

محمد کشاورز

محمد کشاورز

مسئول روابط عمومی

علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

کاردان پایه یازدهم

علی قنبری

علی قنبری

کاردان پایه دوازدهم

علیرضا محمدحسنی

علیرضا محمدحسنی

مسئول واحد رسانه

آریا خودسوز

آریا خودسوز

کاردان پایه دهم

داود نامور

داود نامور

معاون فرهنگی

امیر نامور

امیر نامور

معاون اجرایی و مالی

ضرغام رادمنش

ضرغام رادمنش

معاون اجرایی

سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی

مسئول پایه یازدهم

علیرضا تهرانی

علیرضا تهرانی

مسئول پایه دوازدهم

حمیدرضا زارعی

حمیدرضا زارعی

مسئول پایه دهم